Strona Główna

Hrubieszowskie Centrum Dziedzictwa szansą na ożywienie społeczno-gospodarcze  w obszarze rewitalizacji.

Projekt współfinansowany z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 13 Infrastruktura Społeczna Działania 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, konkurs  nr RPLU.13.03.00-06-001/17, umowa nr RPLU.13.03.00-06-0044/17-00.

  • Cel główny Projektu:

Celem projektu jest odnowa zdegradowanej przestrzeni miejskiej w Hrubieszowie oraz utworzenie Hrubieszowskiego Centrum Dziedzictwa (HCD) prowadząca do rozwiązywania zdiagnozowanych problemów społecznych tego obszaru. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez wsparcie przedsięwzięcia rewitalizacyjnego obejmującego m. in. zadanie w zakresie głębokiej przebudowy i adaptacji zdegradowanego obiektu  i obszaru, ukierunkowane w szczególności na poprawę jakości korzystania z przestrzeni, likwidację izolacji obszarów problemowych oraz poprawę jakości życia mieszkańców obszarów zdegradowanych. Inwestycje infrastrukturalne w zakresie rewitalizacji ukierunkowane na rozwiązywanie zdiagnozowanych problemów społecznych wzmocnią wysiłki na rzecz ograniczania koncentracji ubóstwa oraz wykluczenia społecznego mieszkańców Hrubieszowa. Projekt polega na aktywizacji i integracji społecznej różnych grup mieszkańców, w tym seniorów, młodzieży, rodzin, a także rozwijaniu idei wolontariatu, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez wspieranie różnych form aktywności, wspieranie organizacji społecznych i współpracy między
nimi a instytucjami publicznymi.

  • Całkowita wartość projektu: 13 422 912, 64 zł

  • Dofinansowanie Projektu z UE: 9 297 739,95 zł

URZĄD MIASTA HRUBIESZÓW
ul. mjr. Henryka Dobrzańskiego "Hubala" 1
22-500 Hrubieszów
TERYT: 0604011

GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30

GODZINY PRZYJMOWANIA INTERESANTÓW
wtorek: 8:00 - 15:00
KONTAKT
+48 84 696 23 80
+48 84 696 23 82
+48 84 696 23 46

FAX: +48 84 696 23 80 wew. 30
Email: um@miasto.hrubieszow.pl
Adres skrzynki ePUAP: /5ygqup835c/skrytka

Konto bankowe:
89 1240 2829 1111 0000 4027 0241

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Małgorzata Grela,
iod@miasto.hrubieszow.pl
Numer REGON:
Gmina Miejska: 950368888
Urząd Miasta : 000524074

Numer NIP:
Gmina Miejska: 919-10-59-278
Urząd Miasta: 919-18-25-904

Licznik odwiedzin:
Odwiedziło nas: 68200 osób.